Friday, April 24, 2009

உனக்குள் இருக்கும் இன்பம்.

ரோட்டோரத்தில் ஒரு பயணி கவலையுடன் உட்கார்ந்திருப்பதைப் பார்க்கிறார் முல்லா நஸ்ருத்தீன். “ஏன் கவலையுடன் இருக்கிறீர்?” என்று கேட்கிறார்.

“இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா செல்வமும் என்னிடம் இருக்கிறது. அதனால் நான் உழைத்துச் சாப்பிட வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனாலும் வாழ்க்கையில் எந்த சுவாரசியமும் இல்லை. சக மனிதர்களும் அலுப்பூட்டுகிறார்கள். எதிலும் அமைதியே இல்லை. நானே எனக்கு எதிரியாகி விட்டேன் என்று தோன்றுகிறது.”

அந்தக் கணமே அந்த மனிதனின் கையிலிருந்த பையை அபகரித்துக் கொண்டு ஓடினார் முல்லா நஸ்ருத்தீன். பயணியால் முல்லாவைக் கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை. அந்த இடத்தை விட்டு அகன்ற முல்லா பயணியை அவருடைய பைக்காக நன்றாக அலைய விடுகிறார். அந்தப் பையில்தான் பயணியின் அத்தனை பணமும் பயணச் சீட்டுகளும் இருந்தன. அதெல்லாம் இல்லாவிட்டால் அந்த நாட்டில் அவரைச் சிறையில் தள்ளி விடுவார்கள். பயணி மிகுந்த பதற்றத்துடன் தேடுகிறார். கடைசியில் அவர் பார்க்கக் கூடிய இடத்தில் அந்தப் பையை வைக்கிறார் முல்லா. அந்தப் பையைப் பார்த்ததும்தான் பயணிக்கு உயிரே வருகிறது. உள்ளே இருந்த பொருட்கள் அப்படியே இருக்கின்றன. ஆகாயத்தை நோக்கிக் கையை உயர்த்தி ஆண்டவனுக்கு நன்றி கூறுகிறார் பயணி. அவர் முகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகிறது.

முல்லா நஸ்ருத்தீன் நினைத்துக் கொண்டார். ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் சந்தோஷம் இருக்கிறது. ஆனால் சில மனிதர்கள் அதைத் தொலைத்து விடும்போது மட்டும்தான் தங்களிடம் அந்த சந்தோஷம் இதுவரை இருந்ததையே உணர்கிறார்கள்.

அட எத்தனை நிதர்சன உண்மை.. சந்தோஷமும் சங்கடமும் நமக்குள்ளேதான் உள்ளது அதை கண்டுபிடித்து அறிவது நம் கையில் உள்ளது என்பதை இந்த கதை அருமையாக விளக்கிவிட்டது.
இதை நான் சாருவின் வலை தளத்தில் இருந்துதான் சுட்டேன். இந்த உண்மையை சொன்னதற்காகவாவது அவர் என்னை மன்னிப்பாராக.

Thursday, April 9, 2009

Anger - கோபம்

A saint asked his disciples, 'Why do we shout in anger? Why do people shout at each other when they are upset?'

Disciples thought for a while, one of them said, 'Because we lose our calm, we shout for that.'

'But, why to shout when the other person is just next to you?' asked the saint. 'Isn't it possible to speak to him or her with a soft voice? Why do you shout at a person when
you're angry?'

Disciples gave some other answers but none satisfied the saint. Finally he explained, ‘When two people are angry at each other, their hearts distance a lot. To cover that distance they must shout to be able to hear each other. The angrier they are, the stronger they will have to shout to hear each other through that great distance.'

Then the saint asked, 'What happens when two people fall in love? They don't shout at each other but talk softly, why? Because their hearts are very close. The distance between them is very small...'

The saint continued, 'When they love each other even more, what happens? They do not speak, only whisper and they get even closer to each other in their love. Finally they even need not whisper, they only look at each other and that's all. That is how close two people are when they love each other.'

MORAL: When you argue, do not let your hearts get distant, do not say words that distance each other more, else there will come a day when the distance is so great that you will not find the path to return.

Friday, April 3, 2009

Only Rajini Can do this…

Hilarious one...Enjoy ...

* Rajanikanth makes onions cry.
* Rajanikanth can delete the Recycle Bin.
* Rajanikanth can strangle you with a cordless phone.
* Rajanikanth can drown a fish.
* Brett Favre can throw a football over 50 yards. Rajanikanth can throw Brett Favre even further.
* Rajanikanth does not know where you live, but he knows where you will die.
* If you spell Rajanikanth wrong on Google it doesn't say, "Did you mean Rajanikanth?" It simply replies, "Run while you still have the chance."
* Rajanikanth can do a wheelie on a unicycle.
* Rajanikanth can kill two stones with one bird.
* Leading hand sanitizers claim they can kill 99.9 percent of germs. Rajanikanth can kill 100 percent of whatever he wants.
* There is no such thing as global warming. Rajanikanth was cold, so he turned the sun up.
* Rajanikanth can set ants on fire with a magnifying glass. At night.
* It takes Rajanikanth 20 minutes to watch 60 Minutes.
* Rajanikanth once shot down a German fighter plane with his finger, by yelling, "Bang!"
* Behind every successful man, there is a woman. Behind every dead man, there is Rajanikanth.
* Rajanikanth destroyed the periodic table, because Rajanikanth only recognizes the element of surprise.
* Rajanikanth got his drivers license at the age of 16 Seconds.
* The square root of Rajanikanth is pain. Do not try to square Rajanikanth, the result is death.
* When you say "no one's perfect", Rajanikanth takes this as a personal insult.
* Rajnikant has counted to infinity - twice.
* Rajnikant is so fast, he can run around the world and punch himself in the back of the head.
* Rajnikant doesn't wear a watch, HE decides what time it is.
* Rajnikant can slam a revolving door.
* Rajnikant gave Mona Lisa that smile.
* Rajnikant's house has no doors, only walls that he walks through.
* Rajnikant grinds his coffee with his teeth and boiled the water with his own rage.
* If you Google Search 'Rajnikant getting kicked'. you will generate zero results. It just doesn't happen.
* There are no weapons of mass destruction in Iraq; Rajnikant lives in Chennai.
* Rajnikant once ate an entire bottle of sleeping pills. They made him blink.
* The only things that run faster and longer than Rajnikant are his films.
* Rajnikant's every step creates a mini whirlwind. Hurricane Katrina was the result of a morning jog.
* Where there is a will, there is a way. Where there is Rajnikant, there is no other way.

A Love Story

Here is a lovely story I came across, A lovely story - Very Very Touching !!! This story tells us something about LOVE & LIFE. How are expectations can be a mismatch if we are not ready to listen and understand.

My husband is S/W Engineer by profession, I love him for his steady nature and I love the warm feeling when I lean against his broad shoulders.

Two years of courtship and now, five years into marriage, I would have to admit, that I am getting tired of it. The reasons of me loving him before, has now transformed into the cause of all my restlessness.

I am a sentimental woman and extremely sensitive when it comes to a relationship and my feelings. I yearn for the romantic moments,
like a little girl yearning for candy. My husband is my complete opposite; his lack of sensitivity, and the inability of bringing romantic moments into our marriage has disheartened me about LOVE.

One day, I finally decided to tell him my decision, that I wanted a divorce.

"Why?" he asked, shocked.

"I am tired. There are no reasons for everything in the world!" I answered.

He kept silent the whole night, seemingly in deep thought. My feeling of disappointment only increased. Here was a man who was not able to even express his predicament, so what else could I expect from him?

And finally he asked me: "What can I do to change your mind?"

Somebody said it right... It`s hard to change a person`s personality, and I guess, I have started losing faith in him.

Looking deep into his eyes I slowly answered: "Here is the question. If you can answer and convince my heart, I will change my mind.

Let`s say, I want a flower located on the face of a mountain cliff, and we both are sure that picking the flower will cause your death. Will you do it for me?"

He said: "I will give you your answer tomorrow.... "

My hopes just sank by listening to his response.

I woke up the next morning to find him gone, and saw a piece of paper with his scratchy handwriting underneath a milk glass, on the dining table near the front door, that goes....

My dear, "I would not pick that flower for you, but....please allow me to explain the reasons further.....

This first line was already breaking my heart. I continued reading.

"When you use the computer you always mess up the Software programs, and you cry in front of the screen. I have to save my fingers so that I can help to restore the programs.

You always leave the house keys behind, thus I have to save my legs to rush home to open the door for you.

You love traveling but always lose your way in a new city . I have to save my eyes to show you the way.

You always have the cramps whenever your "good friend" approaches every month. I have to save my palms so that I can calm the cramps in your tummy.

You like to stay indoors, and I worry that you will be infected by infantile autism. I have to save my mouth to tell you jokes and stories
to cure your boredom.

You always stare at the computer, and that will do nothing good for your eyes. I have to save my eyes so that when we grow old, I can help to clip your nails and help to remove those annoying white hairs. So I can also hold your hand while strolling down the beach, as you enjoy the sunshine and the beautiful sand...and tell you the colour of flowers,
just like the colour of the glow on your young face...

Thus, my dear, unless I am sure that there is someone who loves you more than I do... I could not pick that flower yet, and die ... "

My tears fell on the letter, and blurred the ink of his handwriting. .. and as I continue on reading... "Now, that you have finished reading my answer, and if you are satisfied, please open the front door for I am
standing outside bringing your favorite bread and fresh milk...

I rushed to pull open the door, and saw his anxious face, clutching tightly with his hands, the milk bottle and loaf of bread....Now I am very sure that no one will ever love me as much as he does, and I have
decided to leave the flower alone...

That`s LIFE, and LOVE. When one is surrounded by love, the feeling of excitement fades away, and one tends to ignore the true love that lies
in between the peace and dullness.

Love shows up in all forms; even in very small and cheeky forms. It has never been a model. It could be the dullest and most boring form ...

Flowers, and romantic moments are only used and appear on the surface of the relationship. Under all this, the pillar of true love stands... AND
THAT`S LIFE

So what are you cribbing and complaining in life.. find the best in your partners, appreciate and acknowledge it ... today... now.

Employee Astrology

Aries Employee Profile (march 21 - april 19)

Aries employees make excellent troubleshooters. They'll usually want to be out in the field at a variety of different work sites fixing things. They certainly won't be happy for very long behind a desk in a 9 to 5 schedule. The bored Aries employee who has been forced into a square hole will typically be restless, angry, and careless with details. No amount of money would compensate for being stuck in a routine job. Money in fact isn't why they are working at all. They do want to be paid fairly and need a status position to satisfy their competitive tendencies-- but even more importantly, they'll want challenging new projects They typically like to have a sense of responsibility and need to feel needed. In return, they'll give their all and provide detailed, consistent work. They will literally work themselves to exhaustion to prove themselves. If you want to keep your Aries co-worker productive and happy, you'll want to give them the opportunity to work independently or let them help and lead less experienced workers.

Taurus Employee Profile (april 20 - may 20)

Taureans make some of the best employees. They are loyal, hardworking, and no-nonsense. They work methodically and follow projects through until they are complete. Some may appear to work a little too slowly-usually because they are so careful-but they will always finish what they start. They thrive on structure, schedules, and routine. You'll find them doing the same exact thing at the same time every day. Taureans, however, are not exactly the malleable workers that they often appear to be. If they have to work in a chaotic environment, they won't be happy and will be prone to child-like temper tantrums and stubbornness. They might react similarly if they have to work around ignorant people or at a job where there is no obvious potential for advancement. Taureans will be very unhappy if there isn't a ladder for them to climb. Even in the worst situations, they will find a way to advance slowly, winning over the most difficult people who may stand in their way of progress. Taurus employees will only take so much patiently and happily before they feel they are being taken advantage of. They will gladly accept orders and do whatever dirty work needs to get done, but they expect rewards. They want material gain, salary increases, and the potential for more power. To make your Taurus employees happy, be sure to give them projects through which they will see tangible results-hopefully something that will allow them to express their unique creativity in addition to their practical side. They don't want to feel mired in details for long periods of time. Make sure to schedule re gu lar performance and salary reviews. This show of respect should keep them loyal to the company .

Gemini Employee Profile (may 21 - june 21)

Gemini employees can have difficulty concentrating on one thing for long periods of time. They have quick-moving minds and love to talk and communicate their ideas with others. They thrive on social interaction -- even if their jobs don't particularly support it. You'll be able to find them wandering from desk to desk gossiping about all the sordid news in the office. They can be powerful persuaders in their speech and make ideal salespeople and mediators. They love to negotiate and can work out the best Deal for everyone involved. When properly stimulated, they can manage to keep their wandering mind focused and actually be quite productive. When they are bored, bogged down with mundane detail-work, or forced to work with people who they consider droll, they can become mean-spirited and gossipy. Their moods can fluctuate vastly day to day, as well as their productivity. It is really against their nature to be forced into an average workday schedule and environment. They are happier traveling. lf they are in an office they will need constant new stimulation. Most will be wanting advancement if they see this as a way to escape the limitations of their jobs. This can motivate them to put extra effort into their job. If you work with a Gemini, try to avoid getting into any debates with them - they will surely win and it could end in some hard feelings on your part. They will need an accepting environment- one that supports their need for multi-tasking.

Cancer Employee Profile (june 22 - july 21)

The Cancer employee isn't at work to feed their ego -- their job is just a job and a means to get paid. They work steadily and are usually very reliable. You'll be able to depend on them to show up on time and do what is necessary. They won't get involved in power struggles or get upset when someone advances before them. They are able to accept the situation because they see it simply as a rung on the ladder up. Their motivation is security. They'll want more money the longer they've stayed at a job. They don't want to have to worry about how they'll make ends meet tomorrow so they'll need a stable position without much risk. Cancerian workers can slip into some dark moods on occasion. During these periods productivity tends to drop-as well as everyone else's in the office. Their moods can be so strong everyone becomes affected. To avoid the frequency of these occurrences, managers and co-workers should try to make the work environment as homey as possible-keep it well heated, cozy, and friendly. Don't press them to reveal their true inner thoughts-their tendency is to be secretive and protective, and they could see prying as an attempt to disturb their security.

Leo Employee Profile (july 22 - au gu st 21)

Leo workers want to be first and at the center of the office. Even if they can't lead, they'll look for every opportunity to increase their own status - and if someone else seems ahead of them, look out. They will make it clear that they aren't happy by pouting and complaining. They want advancement so much that they'll take on more responsibility and carry a heavier load than anyone else does in the office. And they are self-promoters. It is likely that they are telling everyone in the office what a great job they are doing as well as giving everyone unwanted advice. They know they are superior and want everyone to know it as well. This arrogance can sometimes cause problems when working with management. But typically, they are just hard workers out to demonstrate just how good they really are. They thrive in sales positions - they can promote a product or company just as well as they promote themselves. Their strength and arrogance isn't just show either. In a crisis situation, Leos really demonstrate their true courage. Leos want to lead and will be pushing for more responsibility and rewards. They are happy to train and mentor new co- workers as they enjoy giving advice and being in positions of authority. If you are trying to manage a Leo employee, you'll need to give them plenty of praise, responsibility, and independence. They will certainly want to help lighten your load of management responsibilities. Just be careful- the next thing you know they could be taking over your job .

Virgo Employee Profile (august 22 - september 22)

In the right situations Virgos love to work. They make ideal employees, happily working late into the night to make sure everything is perfect and in order. If you are looking for an employee who doesn't mind starting from rock bottom in the most entry-level position at the company, hire a Virgo. They'll have no complaints about the position being beneath them. They are CONTENT with basic, honest hard work. Their contentment isn't always apparent, however. They love to complain and worry. They are quick to criticize the way things are done around the office and are the first ones to grumble disapprovingly at what they consider to be extravagance or laziness. They are blunt and honest and don't mince words over what they feel just isn't right. Usually, this will be brought on by someone doing a half-baked job or not being considerate of other co-workers. You'll want to constantly reassure them, but this will do little to quell their anxieties. They actually enjoy worrying, and there is little you can do about it. Just give them a detail - oriented project and let them work alone on it. You won't have to supervise a Virgo worker. They'll check all the facts before getting started and catch their own errors when they are done. To keep a Virgo employee happy, you should also make sure their environment is orderly and calm. You should also provide small gestures of appreciation. They don't need extravagance, just let them know you appreciate them in small ways that won't embarrass them. They will probably just shrug their shoulders and say, "It's no big deal." But deep down inside they need these little reassurances.

Libra Employee Profile (september 23 - october 22)

Libra employees are detailed, dedicated workers with sensitive natures. Managers and co-workers sometimes find them difficult to get a handle on. They pick up the energy of the office and are unable to prevent it from affecting them. Loud noise,
flashy colors, and discordant vibrations will put them off so much that they will have difficulty fulfilling their obligations at work. One day they may seem like the most bright, hardworking, ambitious employee around. The next day they might be down, irritated, and unable to produce. Co-workers shouldn't fret when Libra employees are in a dark mood. It really won't last, as a happy state of mind can come over them just as quickly. When Libra employees are in a balanced frame of mind, they can be a powerful presence at work-they have a way of gracing everything they touch. Underneath that mess of moods, they really are basically happy and stable people. They are capable of profound logical thought and evaluate all sides of a situation before acting. They are one of the most intelligent Signs around. They are expert researchers and mediators. And their sensitivity to their environment makes them naturals at keeping things looking great. They will easily help others resolve conflicts and can act as a go-between with workers and management so that everyone ends up happy. If you want to keep your Libran worker smiling, give them the respect they are due and put them in a position where they can project their great charm and diplomacy. They won't be CONTENT to take orders for very long, either- make sure they are given increased responsibility .

Scorpio Employee Profile (october 23 - november 21)

Scorpio employees usually exude a quiet self-confidence. They are self-sufficient and do not depend on others for a sense of self-worth. They keep their private life separate from work and take complete responsibility for their actions and their situation. They don't make excuses; they just take care of business and expect everyone else to do the same. Those who don't, co- workers and managers- will have to endure the Scorpio wrath. They don't mind being completely vocal about what they feel is wrong with any given situation. And if you tread on their fire be sure to expect retaliation. They won't take insults or opposition lying down. If you manage a Scorpio employee, be sure to follow through with your word and don't break any promises-Scorpio is keeping track and building up some heavy resentments against you if you do. You may not even be aware of it until too late-but when Scorpio gets too much, you'll be sure to know. Scorpio employees will react towards those around them exactly as they are treated. When they get what they want, they will be very accepting. If you are trying to work with or motivate a Scorpio co-worker, be sure to treat them respectfully and act professionally. Give them challenging work that allows them to utilize their awesome self-confidence and courage .

Sagittarius Employee Profile (november 22 - december 21)

The Sagittarian employee is head strong, cheerful, and willing to help. They exude self-confidence and take on tasks like there's no tomorrow. They are willing to tackle even the toughest of projects as long as it is challenging and gets them out of the routine. Lucky for them, their shining personalities and honest enthusiasm seem like a bright spot in the office- otherwise co-workers might begin to build animosity towards someone so arrogant and extravagant. Their tendency to exaggerate and take on more then they can handle usually results in missed deadlines and dropping the ball-not because they are lazy of procrastinate, but because their enthusiasm just gets the better of them sometimes. Don't let their nonchalance fool you-they really do care about what they are doing. They just have an easy-going attitude that allows them to keep on smiling even when they just messed up big time. Just because they are flexible and easy-going doesn't mean they won't tell you exactly how they feel-what is working for them and what isn't. And they won't just blindly take orders - they need to understand the method and reason behind the process. If you are trying to motivate your Sagittarian employee, be sure to feed them plenty of challenging new projects and hint that some business trips might be on the horizon once deadlines are met. And whatever you do, try not to question their intentions - it is the quickest way to make them upset. They aren't capable of deceit.

Capricorn Employee Profile (december 22 - january 20)

A Capricorn employee with too much to do is a happy worker. They need plenty of projects and responsibility. There is no sadder sight than a Capricorn worker without a sense of responsibility. They need to be needed. They are covertly ambitious - usually not flashy or obvious about it-but you will usually know that they are serious and determined about advancing themselves. They are completely scrupulous, so much so that they can be self-disparaging. But they are no pushovers. They can wear down even the toughest customers. Their persistence is incredible. Once they set their sights on a goal, they work away at it until the bitter end-whether the goal be that hard sell or the new hardware release. Capricorns don't work for free, however. They expect to be paid handsomely and be given more and more responsibility. They need to come out ahead of the pack in the end, and they see the work environment as their primary vehicle. They won't go in for the typical office gossip and politics, though. They want to get down to business at work and see it as no place for fooling around. With a strong sense of duty and respect towards their superiors, it is rare they will join in on boss-bashing or knocking the system. They can get frustrated, however, with blue sky management schemes that lack common sense, and they will interject their dry sense of humor in the most critical ways. If they want change, they will be unyielding. If all their effort leads to naught the result will be deep moods of darkness and depression with a sense of hopelessness. Keep your Capricorn employee happy by paying them fairly and giving them plenty of hard work. Arrange for a path of advancement within your organization for them. If you don't, you might find them looking for other opportunities.

Aquarius Employee Profile (january 21 - february 19)

The Aquarius employee can't tolerate unfairness in the office. Hair brained schemes will get the positive attention they deserve if an Aquarian has anything to do with it. They'll try to help everyone see the good side of a bad situation if it's the last thing that they do. They are so smart-they can't help but hold management in disdain if they feel that they are being unfair and unintelligent. It isn't that they are overly ambitious and think they could be doing a better job- just that they think people in power should know better. Most Aquarius workers are still looking for themselves and will want to try their hand at a variety of jobs in the workplace. Whatever they are doing, they will do conscientiously. They usually have strict personal codes that include a strong work ethic. Their bright, off-beat intelligence, and trustworthi- ness will typically gain them many friends-in and out of work. Beneath that sometimes odd-ball behavior is solid, concrete thinking and sensitivity to co-workers. Keep your smart Aquarius co-worker happy by giving them plenty of opportunity to learn news kills. Raises are less important to them. No amount of money will make it worth their while to stay in a stagnant position. Don't let them get too bored or they will simply find another job as easily as they found this one-their genius is easy to spot.

Pisces Employee Profile (february 20 - march 20)

The Pisces employee can be a loyal and hard-working, if unconventional, worker. In the right position, they are able to keep their daydreams in check and buckle down on the detail work-giving their all to the boss and corporation whom they feel are worthy of devotion. On the flip side, there is no image of extreme misery like that of an ill-placed Pisces worker. They will act as though their cubicle were a prison cell as they daydream of their own business or next vacation. Unhappy Pisces workers usually won't stick around too long. Often Pisceans will drift from one job to another looking for that ideal environment to which they will be able to commit and feel a sense of purpose. And if things are going in a bad direction at the office, Pisces will be the first to sense it. They'd rather pick up and leave then wait until the problem reaches a head. Pisces are often misunderstood by their co-workers. Typically timid and introspective, they usually keep their true nature hidden, for fear it wouldn't fit with the corporate culture. What motivates a Pisces employee to not only stick around but also excel? Try compliments. And show them how their work impacts the entire organization. They need to know that what they are doing is worth something on a grander scale. Acceptance of their unconventional organization and planning will be necessary. Just because their sales report isn't in the typical format doesn't mean it is any less effective. Keep their environment bright and upbeat; and an after-work cocktail wouldn't hurt.